به نام یزدان پاک

apadanafresh

 فرم درخواست کار

مشخصات فردی

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

میزان تحصیلات

اگر دانشجو هستید در چه رشته ای تحصیل انجام می دهید

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

وضعیت مسکن

Invalid Input

Invalid Input

سابقه کار

 سمت یا شغل قبلی  نام و آدرس محل شرکت  نام کارفرما  مدت سابقه  آخرین حقوق دریافتی علت ترک کار

 

لطفا موارد فوق را برای شغلهای قبلی خود در بخش زیر به تفکیک درج فرمایید.

Invalid Input

مشخصات خانواده

 نام افراد خانواده  نسبت سن و تحصیلات شماره تماس آدرس

 

لطفا موارد فوق را برای همه اعضای خانواده خود در بخش زیر به تفکیک درج فرمایید.

Invalid Input

دو نفر از افرادی که آشنایی کامل با شما دارند

آقا / خانم  شغل نسبت با شما شماره تماس

 

لطفا موارد فوق را در بخش زیر به تفکیک درج فرمایید.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input